loading...
.::آی آر مقــــــــــــــــــاله.::.بزرگترین سایت دانلود مقالات مهندسی و علمی::.
امیرحسین بازدید : 674 شنبه 22 مهر 1391 نظرات (1)

نام جزوه : نکات طلایی مکانیک سیالات
نویسنده : مهندس احمد پاکباز 
ناشر : آی آر مقاله
سال انتشار : 1390
 تعداد صفحات : 8 صفحه
فرمت
جزوه : PDF

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات یکی از دروس مهم محسوب میگردد که در آزمون کارشناسی ارشد از ضریب بالایی برخوردار میباشد و یکی از دروس تعیین کننده در قبولی شما در آزمون کارشناسی ارشد محسوب میشود.
آی آر مقاله سعی نموده است  مجموعه ای از نکات کلیدی این درس را برای شما جمع آوری نموده و در اختیارتان قرار دهد تا به شما در قبولی و موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد یاری نموده باشد.

 

نسخه دمو (1.5 مگابایت)

لینک1


لینک2

 

امیرحسین بازدید : 7401 شنبه 18 شهریور 1391 نظرات (0)

عنوان : گزارش کار آزمايشگاه ترموديناميك

نویسنده: آی آر مقاله

اندازه فايل: 800 کیلوبایت

تعداد صفحه: 98 ضفحه

نوع فایل: pdf

گردآورنده: آی آر مقاله

 

گزارش کار آز ترمودینامیک

 

این مجموعه شامل گزارش کار تمام آزمایش های درس ترمودینامیک رشته مهندسی مکانیک در 98 صفحه می باشد. گزارش کارها همراه محاسبات دقیق و نیز جدول، نمودار های گرافیکی، عکس و .. در قالبی زیبا می باشد.

برای نمونه گزارش آزمایش تبرید از این درس قرار داده شده است.

 

نسخه نمونه (حجم:300 کیلوبایت)

دانلود

 

 

 

قیمت نسخه کامل: فقط 1000 تومان

 

امیرحسین بازدید : 1305 شنبه 18 شهریور 1391 نظرات (0)

عنوان : شبکه های بیسیم وایمکس

نویسنده: احمد فرهمند

اندازه فايل: 436 کیلو بایت

نوع فایل: pdf (رایگان)

گردآورنده: آی آر مقاله

 

شبکه های وایمکس

 

واي ﻣﮑﺲ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ‫واي ﻣﮑﺲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ‪ World wide Interoperability for Microwave Accessﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ‫ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ . اﯾﻦ ‫ﻓﻨﺎوري ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل 27 ﻣﮕﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. واي ﻣﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‫‪ 802.16IEEEدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، ﻧﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ، اﻧﺠﻤﻦ واي ﻣﮑﺲ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل 1002 ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ، واي ﻣﮑﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ‫ﻓﻨﺎوري ‪  last mileﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺳﯿﻢ و ‪ DSLﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد . ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ واي ﻣﮑﺲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت دور ﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻢ ﺗﺠﺎري ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ‫ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واي ﻣﮑﺲ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در ‫ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﯽ 4002 اﻧﺪوﻧﺰي ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ، از ﻃﺮﯾﻖ واي ﻣﮑﺲ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد . ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ از واي ﻣﮑﺲ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ‪ FCCﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ‫ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

 

برای دانلود،وی بخش آبی رنگ دانلود کلیک کنید...

امیرحسین بازدید : 1747 پنجشنبه 02 شهریور 1391 نظرات (1)

عنوان : جزوه زمین شناسی نفت

تعداد صفحه: 342 صفحه

نوع فایل:pdf (رایگان)

گردآورنده: دکتر احمدرضا ربانی(مدرس دانشگاه امیرکبیر)

حجم: 15.3 مگابایت


در این پست جزوه زمین شناسی نفت دکتر ربانی قرار گرفته است که مطمئنا برای کنوکوری های رشته مهندسی نفت بسیار ارزشمند می باشد.

 

جزوه زمین شناسی نفت

 

برای دانلود روی بخش آبی رنگ دانلود کلیک کنید...

امیرحسین بازدید : 1322 جمعه 27 مرداد 1391 نظرات (1)

سلام خدمت شما مهندس نفت عزیز.

برای درخواست مقاله خود از spe ابتدا به سایت www.onepetro.org مراجعه کرده و نام مقاله خود را سرچ کنید و در نهایت كد، عنوان و سال نشر مقاله رو در قسمت نظرات همین پست قرار دهید تا ظرف حداکثر 2 روز برای شما ارسال گردد.

هزینه هر مقاله فقط 1000 تومان بابت صرف وقت می باشد.

مثال:

 

SPE-116013-MS
Study of the PVT properties of Gas-Synthetic Drilling Fluid Mixtures Applied to Well Control
2008

مقاله spe

امیرحسین بازدید : 924 پنجشنبه 26 مرداد 1391 نظرات (0)

عنوان محصول: مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی

گردآورنده: آی آر مقاله

تعداد صفحه: 100 صفحه

نوع فایل: 4 فایل pdf در یک فایل zip

حجم فایل: 17 مگابایت

 

مصاحبه با افرادجویای کار یکی از مراحل در استخدام افراد در سازمان ها،شرکتها و ... دولتی و غیردولتی میباشد و هدف از آن آشنایی با فرد جویای کار و اطلاع از توانایی ها،استعدادها،ضعف ها،اعتقادات و ... میباشد که در سازمان ها و ارگان های مختلف به شیوه های گوناگونی صورت میگیرد.
در ابتدا برخی از سوالات روتین و کلی که معمولا در بیشتر جلسات مصاحبه از افراد پرسیده میشود برای شما بیان میکنیم.


مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی 

۱- از خودتان برایمان بگویید
این سوال معمولا اولین سوالی است که هر مصاحبه کننده‏ای از شما می‏پرسد که جواب آن معمولا به این ترتیب است :
مشخصات اسمی، تحصیلات، سابقه کاری، تخصص، چگونگی عملکرد، افتخارات و هر آنچه که نیاز باشد حداکثر در عرض ۲ دقیقه (مختصر و مفید). باید دقت کرد که در پاسخ به این سوال و در کل همۀ سوالات نباید حاشیه رفت و جوابها را از زندگی شخصی بیرون کشید. همچنین باید دقت کرد که مسائل و مشکلات ما به خودمان مربوط است و نه به محیط شغلمان. ضمنا فراموش نکنید که این سوال برای گرم کردن است.

۲- از ما چه می‏دانید و چرا ما را برگزیدید
در جواب این سوال باید کمی دقت کرد و از قبل اطلاعاتی را راجع به این اداره یا کارخانه کسب نمود. همچنین ترجیحا مزایای این مورد شغلی را بیان نمود بعلاوه آیندۀ شغلی، اهداف کاری، مشکلات و موانع و … را نیز باید عنوان نمود.

۳- چرا شغل قبلی خود را رها کردید
این سوال معمولا برای محک زدن روحیه شماست و ترجیحا از انتقاد و بدگویی شغل قبلی بپرهیزید و همچنین سعی کنید به مصاحبه‏کننده بفهمانید که تنوع طلبی و میل به پیشرفت اولین هدف تغییر شغل بوده است.

۴- شما چه کاری از دستتان بر می‎‏آید که فکر می‏کنید بهتر از دیگران می‏توانید
و یا چرا فکر می‏کنید برای این کار مناسب هستید
بهتر است در جواب این سوال به چند مورد از استعدادهای خود اشاره کنیم که در این رشتۀ کاری به کار می‏آید مثلا اگر کار صنعتی است، به مهارتهای فنی اشاره شود و اگر کار نرم افزاری است به مهارتهای مطالعه و … اشاره گردد.

۵- آیا شغل دومی هم دارید
داشتن شغل دوم جرم نیست اما گفتنش هیچ فایده‏ای در یک مصاحبه نخواهد داشت. پس ترجیحا آنچنان وانمود کنید که تمام تمرکز شما بر روی این کار است.

۶- اگر شغلی بهتر از این شغل به شما پیشنهاد شود چه می‏کنید
شما همیشه کارمندی صادق هستید و هیچ وقت کار خود و سابقۀ کاری خود را از بین نمی‏برید پس در جواب این سوال ابتدا باید عنوان کنید که شما به این شغل علاقمند هستید و نیل به اهداف خود را در این شغل می‏بینید اما اگر در میانه راه مشکلی برایتان پیش آمد ناچارا به آن شغل دیگر روی می‏آورید.

۷- چه چیز باعث می‏شود فعالیتتان بیشتر شود
در پاسخ به این سوال از مطرح کردن مسائل مالی بپرهیزید و بیشتر مسائل محیط کار، همکاران و سپس شرایط جسمی روحی را عنوان فرمایید.

۸- انتظار چه میزان حقوق را دارید
مصاحبه کنندگان معمولا صداقت را شرط اول استخدام در نظر می‏گیرند پس در پاسخ به این سوال اولا نباید فروتنی به خرج داد و مثلا مبلغی پایین را پیشنهاد داد ثانیا مبالغ بالا و ایده‏آل را پیشنهاد نکنیم زیرا بلند پروازی و در نتیجه عدم میل به ادامه کار را رقم خواهد زد.

۹- آیا به همکاری و هماهنگی و کار تیمی علاقمندید
کار گروهی نشانه‏ای از اخلاق اجتماعی و بالا بودن سطح هوش اجتماعی هر شخص است که رابطۀ مستقیم با چگونگی عملکرد وی در محیط کار دارد. پس بهترین پاسخ به این سوال جواب دندان شکن “آری” است. اما بازهم صداقت فراموش نشود و در صورتیکه میل شما به گونه‏ای دیگر است عنوان نمایید.

۱۰- دوست دارید رییس یا مدیر شما چگونه باشد
جواب مناسب برای این سوال همان میل شخصی شماست که معمولا به این صورت بیان می‏شود که من از رییسم انتظار انتقادپذیری، روحیۀ تشکر و همزبانی با کارمند را دارم.

۱۱- مهمترین ضعف شما در چیست
در پاسخ به این سوال زیاد نباید دروغ گفت اما نیازی نیست که همه چیز را نیز بگوییم. بهترین راه برای پاسخ به این سوال همان کوچک کردن مسائل بزرگ است. مثلا اگر من از صدای ناهنجار اشخاص ناراحت می‏شود میتوانم این را بگویم صدای بلند گوشم را اذیت می‏کند و یا اینکه اگر مشکل خانوادگی در روحیه کاری من خدشه وارد می‏کند، می‏توانم بگویم ترجیح می‏دهم با روحیه ناخوش سرکار حاضر نشوم و مرخصی بدون حقوق داشته باشم.

۱۲- در صورتیکه مشکلی را در بین کارمندان این اداره/سازمان/کارخانه/شرکت ببینید چه می‏کنید
این سوال نیز نوعی سوال هوش محسوب می‏شود. بهتر است در پاسخ به این سوال دو مطلب را در نظر گرفت : اگر بگوییم هیچ عکس العملی نشان نمیدهیم و به قولی منظورمان عدم دخالت به کار دیگران است اشتباه کرده‏ایم همچنین اگر بگوییم سریعا با مسئول مربوطه در جریان میگذاریم نیز نشاندهندۀ گوش به بازی بودن ماست. اما بهترین پاسخ به این سوال این است که بگوییم ابتدا مسئله را بررسی نموده چنانچه حل آن از دست خودمان بر آمد که هیچ وگرنه طی نامه‏ای کتبی آنرا با مسئول در جریان می‏گذاریم. به این ترتیب انضباط کاری خود را نیز نشان داده‏ایم.

۱۳- چه اهدافی را برای ما دنبال خواهید کرد
پاسخ به این سوال اگرچه برای هم مصاحبه کننده‏ای روشن است اما پاسخ دقیق که از روی تحقیق و بررسی شخص مصاحبه شونده نشئت گرفته باشد خیلی فرق می‏کند. در پاسخ به این سوال باید رقبا و شرکتهای حریف را شناسایی کرده و کالاهای این کارخانه و یا خدمات این سازمان را بدانیم. سپس پاسخی مبنی بر پیشرفت و توسعۀ این نوع محصولات و پیروزی در مقابل حریف را به گونه خلاصه عنوان نماییم.

۱۴- هدفتان از کار کردن چیست
این سوال که معمولا در اواخر مصاحبه پرسیده می‏شود، دربردارندۀ همۀ ابعاد شخصیتی شماست. پاسخ به این سوال درخور کمی تامل و البته برنامه‏ریزی قبلی است. باید دقت کرد که هر کاری در نتیجه رسیدن به جایگاههای بالا را در صورت درست انجام دادن، در بر دارد. پس اولین قسمت پاسخ به این سوال می تواند “پیمودن پله‏های ترقی” باشد. سپس آسایش خانواده و زندگی مرفه و در آخر در صورتیکه کار با ارباب رجوع در ارتباط است خدمت به مردم.

۱۵- آیا سوالی دارید
این سوال معمولا آخرین سوالی است که از مصاحبه شونده پرسیده می‏شود. ترجیحا سوال پرسیده شود اما نه سوالات شخصی بلکه بهترین نوع سوال پرسیدن در مورد چگونگی عملکرد کارمندان، چگونگی دریافت ارتقاء شغلی، محصولات کارخانه و … است.

مصاحبه عقیدتی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، سعی نموده ایم یک سری سوالاتی که بیشتر پرسیده شده را برای شما گردآوری و ارائه نماییم.

 چند نکته را همیشه مدنظر داشته باشید.

 1. دروغ نگویید و یا سعی نمایید مقدار دروغ را تعدیل کنید تا در سوالات بعدی که از شما پرسیده میشود یا تحقیقات محلی خلاف آن ثابت نشود.
 2. اگر پاسخ دادید و مصاحبه گر هیچ حرفی نزد لازم نیست ادامه دهید و پاسخ های غیرمربوطه دهید ( هر چه میدانید بگویید ) و اگر هم کامل نمی دانید بگویید فعلا حضور ذهن ندارید.
سوالات گردآوری شده برای سازمان های مختلف متفاوت میباشد،برخی سازمان ها ریز جزئیات را هم می خواهند و بعضی دیگر فقط به یکسری سوالات کلی بسنده می کنند.

» سعی نموده ایم مجموعه سوالات گردآوری شده کامل و جامع باشد که خود شامل 4 بخش:
1. مجموعه ای مشتمل بر 395 سوال عقیدتی
2. سوالات طبقه بندی شده عقیدتی و ...
3. نماز
4. ولایت فقیه

 

توجه!
این مجموعه سوالات حاصل تلاش دوستان و افرادی بوده که سعی نموده اند تجربیات خود را بی منت در اختیار شما قرار دهند و در بسیاری از سایت ها شاهد فروش این مجموعه سوالات با قیمت های گزاف میباشیم.اما آی آر مقاله با کم ترین قیمت ممکن آنرا برای شما قرار داده است.

 

قیمت : فقط 2000 تومان

امیرحسین بازدید : 446 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات (1)

نام مقاله :ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري‬
نام رشته : مهندسی نفت
گردآورنده: آی آر مقاله
تعداد صفحه: 7

چکیده:اﻣـﺮوزه اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژهﻫـﺎي ﺣﻔـﺎري در ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻠـﻲ و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣـﺴﺘﻠﺰم اراﺋـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ارزﻳـﺎﺑﻲ ‫زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎري اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻳﻚ ﭼﺎه ﻧﻔـﺖ از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎ، اﺛـﺮات ‫ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ. ﺣﻔـﺮ ﮔـﻮدالﻫـﺎي ‫زﻣﻴﻨﻲ در ﺟﻮار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري،ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋـﺪ ،ﭘـﺴﺎب و ﻛﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺣﻔـﺎري ، ﻧﻔـﻮذ ﺳـﻴﺎل ‫ﺣﻔﺎري ﺑﻪ درون ﺳﺎزﻧﺪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ، دﻓﻊ ﭘﺴﺎب و ﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون آب درﻳـﺎ و ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ‫دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻳـﺎ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در راﺳـﺘﺎي اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ‫ﭘﺎﻳﺪار ﻃﺮح رﻳﺰي و اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ارﻛـﺎن ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 


مقاله ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري‬
 

 


 

امیرحسین بازدید : 1285 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات (0)

آزمون ورودی : کارشناسی ارشد
نام رشته امتحانی : مهندسی عمران
برگزارکننده آزمون : سازمان سنجش آموزش (سراسری)
سال برگزاری : 1391

به علت تشابه 30 تا 40 درصدی سوالات کنکور دکتری هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد.
لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور دکتری پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به زمان کنکور باقی مانده، حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.

توجه!
سوالات کنکور ارشد سراسری مهندسی عمران  1391 ارائه شده در آی آر مقاله همراه پاسخ تشریحی میباشد.

 

سوالات کنکور ارشد عمران

برای دانلود روی دکمه آبی رنگ دانلود کلیک کنید....

درباره ما
در این سایت می توانید کمیاب ترین مقالات فارسی و لاتین در رشته های دانشگاهی مخصوصا رشته های فنی مهندسی و نیز پرسشنامه های مربوط به کارگزینی ادارات را دانلود نمایید.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • گوشی موبایل Huawei
 • مه ساز التراسونیک
 • تشریفات مجالس
 • درب ضد سرقت
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • تور مشهد
 • درب ضد سرقت
 • تور استانبول
 • تور اروپا
 • تور آنتالیا
 • تور آفریقا
 • تور بلغارستان
 • خرید ساعت مچی
 • خدمات مجالس
 • فیلم
 • ثبت آگهی رایگان
 • مشاور برندینگ
 • ایمیل مارکتینگ ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • تور کیش
 • تور دبی
 • آموزش برنامه نویسی اندروید
 • درج آگهی رایگان
 • همسریابی دوهمدل
 • آموزشگاه برنامه نویسی
 • آموزش تحلیل تکنیکال بورس
 • کاغذ دیواری
 • هارد SSD Samsung
 • چت
 • ساخت وبلاگ
 • شارژ خط به خط ایرانسل
 • خدمات مجالس
 • رطوبت ساز
 • فان20|جوک,اس ام اس,جک
 • مه پاش
 • پرینتر سه بعدی
 • فیلترپرس
 • مونوپاد
 • سالن قارچ
 • خاک پوششی
 • کمپوست قارچ
 • رطوبت ساز
 • مه ساز
 • فیلترپرس
 • پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 94
 • فروش سریال روی هارد
 • شرکت نقش و نما
 • قیمت دلار
 • افزایش بازدید
 • دانلود فیلم
 • گیفت کارت
 • خرید vpn
 • لاغری
 • چای لاغری
 • ژل لاغری
 • کرم لاغری
 • قرص لاغری
 • گن لاغری
 • کمربند لاغری
 • دانلود فول آلبوم
 • مهارت های مشترک علمی کاربردی
 • خرید گیفت کارت
 • قرص چاق کننده گیاهی
 • قرص مخمر آبجو
 • قرص چاقی
 • عطر شنل
 • آتلیه کودک
 • تشریفات مجالس
 • ویزای بلغارستان
 • ویزای روسیه
 • تور تایلند
 • تور بلغارستان
 • خرید کریو
 • اس ام اس تبریک تولد
 • جاذبه های گردشگری
 • مکان های دیدنی
 • جاهای دیدنی
 • موزه هنرهای معاصر
 • هتل های مشهد
 • رستوران های تهران
 • هتل های کیش
 • خرید لارجر باکس
 • آفبا
 • دانلود آهنگ جدید
 • اتاق کودک
 • ثبت شرکت
 • اکستندر مگنت دار
 • فال روزانه
 • سنجش و دانش
 • مدرسان شریف
 • تبلیغات دانشجویی
 • هارد SSD
 • دانلود آهنگ جدید
 • پایان نامه روانشناسی
 • منابع وکالت
 • دکتری
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • سنجش و دانش
 • درب اتوماتیک
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 29
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 65
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 18
 • بازدید امروز : 49
 • باردید دیروز : 38
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 343
 • بازدید ماه : 4,896
 • بازدید سال : 19,529
 • بازدید کلی : 199,793